صبر کنید...

موسسه فرهنگی ، هنری سرواندیشان آفتاب

برگزاری کلاس ها و ایونت های آموزشی

اطلاعات کلاس ها

نمایش خلاق

شنبه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
۸ جلسه
هفته‌ای یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
برای ۴ تا ۱۲ سال


نقاشی خلاق

شنبه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
۱۲ جلسه
هفته‌ای یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
برای ۴ تا ۱۲ سال


زبان انگلیسی

شنبه تا چهارشنبه
ساعت ۱۶ تا ۲۰
۱۲ جلسه
هفته‌ای دو جلسه ۹۰ دقیقه‌ای
ویژه‌ی ۳ سال به بالا


مهندس خلاق

شنبه و چهارشنبه
ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۲ جلسه
هفته‌ای دو جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
برای ۶ تا ۱۲ سال


ریاضی خلاق

شنبه و چهارشنبه
ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۲ جلسه
هفته‌ای دو جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
برای ۶ تا ۹ سال


شطرنج

شنبه تا چهارشنبه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
۱۲ جلسه
هفته‌ای ۲ جلسه ۴۵ دقیقه‌ای
مخصوص ۴ سال به بالا


چرتکه

شنبه و چهارشنبه
ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۲ جلسه
هفته‌ای دو جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
برای ۶ تا ۱۲ سال


آزمایش مهیج

دوشنبه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰
۱۲ جلسه
هفته‌ای یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای
برای گروه ۴ تا ۸ سال و گروه ۸ تا ۱۲ سال


موسیقی (پیانو)

دوشنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
چهار جلسه
هفته‌ای یک جلسه ۳۰ دقیقه‌ای
ویژه‌ی ۱۰ سال به بالا


موسیقی (گیتار)

سه‌شنبه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰
چهار جلسه
هفته‌ای یک جلسه ۳۰ دقیقه‌ای
ویژه‌ی ۱۰ سال به بالا


روبیک مبتدی و پیشرفته

پنج‌شنبه
ساعت ۱۴ تا ۱۹
۱۲ جلسه
هفته‌ای یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
ویژه‌ی ۷ سال به بالا


تیر و کمان

پنج‌شنبه
ساعت ۱۰ تا ۱۵
۸ جلسه
هفته‌ای یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
مخصوص ۸ سال به بالا