کارگاه مادر و کودک با موضوع بازی های آموزشی در روز چهارشنبه  سوم مهرماه با مربی گری  خانم ندا جدیدی و با حضور مادران پرانرژی برگزار شد.

اهداف این دوره تقویت حواس ، رشد کلامی ، تخلیه انرژی و هیجان ، تقویت جسم و فکر و مشارکت در فعالیت های گروهی بود که با همکاری مادران و کودکان انجام شد.