کارگاه مادر و کودک با موضوع هنر تمرکزی تعادلی تایچی چی کنگ در هفتم مهرماه با مربی گری آقای محمد اسماعیلی و با حضور مادران پرانرژی برگزار شد.

اهداف این دوره تقویت حواس ، رشد کلامی ، تخلیه انرژی و هیجان ، تقویت جسم و فکر و مشارکت در فعالیت های گروهی بود که با همکاری مادران و کودکان انجام شد.