موسسه ی فرهنگی آموزشی آفتاب در چارچوب اصل ضرورت توسعه ی همکاری های علمی – آموزشی، تفاهم نامه همکاری با موسسه ی آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی، جهت برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و تربیت نیروی انسانی متخصص برای آموزش و پرورش منعقد نموده است.

این همکاری در زمینه های طراحی دوره های آموزشی و اجرای آن و نیز توسعه ی شایستگی های تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی لازم در آموزش و پرورش با بهره گیری از مدرسین مجرب، تنوع در روش های آموزشی و استفاده ی هوشمندانه از بسته ی آموزش الکترونیکی از آغاز ثبت نام  تا برگزاری دوره و ارائه ی مدرک معتبر از موسسه ی شهید مهدوی،صورت می پذیرد.

موسسه ی فرهنگی  آموزشی آفتاب با آگاهی از ضریب تاثیر نقش آفرینی مدیران، معاونان، معلمان و مربیان مدارس، نقطه ی آغازین آموزش های خود را به مراکز آموزش و پرورش و مدارس تهران تعمیم می دهد.

هدف ما آفرینش و کاربرد دانش در ساحت اندیشه ها، روش ها و کارکردهای سازمانی به وسیله ی طراحی دوره های آموزشی کارآمد، جهت افزایش شایستگی های علمی، تخصصی و حرفه ای همکاران عزیز فرهنگی می باشد.

کد دورهنام دورهتاریخ تشکیلوضعیت
۹۱۴۰۰۴۱۳آموزش و پرورش پیش دبستانی۱۳۹۸/۰۵/۲۴انجام شد.
۹۲۳۰۵۷۰۷آموزش  و تحلیل بازی های فکری۱۳۹۸/۰۴/۲۷انجام شد.

راهنمای علمی نگارش طرح درس

۱۳۹۸/۰۶/۰۲انجام شد.

درس پژوهی

۱۳۹۸/۰۶/۰۳انجام شد.

اصول و راهبردهای تدریس و ارزشیابی

۱۳۹۸/۰۶/۰۴انجام شد.

ارزشیابی کیفی – توصیفی

۱۳۹۸/۰۶/۰۵انجام شد.

مدیریت مدرسه محوری

۱۳۹۸/۰۶/۰۷انجام شد.

قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی

۱۳۹۸/۰۶/۱۴انجام شد.